Lietošanas noteikumi

Šie Lietošanas noteikumi ir neatņemama distances līguma sastāvdaļa, ko puses, pamatojoties uz klienta pasūtījumu, noslēdz Hanzas Vīna Galerijas tiešsaistes tirdzniecības vietā www.hvg.lv . Lietošanas noteikumos ietvertie pienākumi ir obligāti. Šo Lietošanas noteikumu pārkāpšana var veidot pamatu distances līguma izbeigšanai. Līgums ir spēkā neierobežotu laika periodu.

Veicot pasūtījumu, klients apliecina, ka ir izlasījis, sapratis un piekrīt Lietošanas noteikumiem. Klientam nav atļauts pasūtīt preces no mūsu tiešsaistes tirdzniecības vietas, ja klients nav izlasījis un piekritis Lietošanas noteikumiem.

1. Termini

1.1. HVG – Hanzas Vīna Galerijas tiešsaistes tirdzniecības vietas īpašnieks ir SIA “Harija Vīna Galerija”, reģistrācijas Nr. 40103967146, juridiskā adrese: Dūņu iela 1, Rāmava, LV-2111, kas piedāvā un pārdod preces klientam savas saimnieciskās darbības laikā saskaņā ar šiem lietošanas noteikumiem;

1.2. Klients – fiziska vai juridiska persona, kas pasūta preces Hanzas Vīna Galerijā, kura ir sasniegusi 18 gadus vecumu un kurai ir neierobežota tiesībspēja, lai varētu stāties līgumattiecībās ar HVG;

1.3. Hanzas Vīna Galerija – tiešsaistes tirdzniecības vieta www.hvg.lv, kuru klients izmanto pasūtījuma veikšanai;

1.4. Piegāde – klienta pasūtīto preču piegāde uz adresi, kas ir norādīta klienta pasūtījumā;

2. Pasūtīšana

2.1. Klients var izmantot Hanzas Vīna Galerijas pakalpojumus un pasūtīt preces kā viesis. Veicot pasūtījumu Klientam ir jāsniedz šāda informācija: vārds, uzvārds, kontaktinformācija saziņai un precīza piegādes adrese.

2.2. Veicot preču pasūtīšanu Klients ir atbildīgs par patiesas un pareizas informācijas sniegšanu.

2.3. Paziņojumi par pasūtījuma izpildi (piemēram, pasūtījuma apstiprinājums, rēķins, pasūtījuma atcelšana, u.tml.) Klientam tiks nosūtīti neatkarīgi no tā, ka izvēlējās nesaņemt paziņojumus un piedāvājumus, jo šie paziņojumi ir nepieciešami pasūtījumu izpildei un Klienta informēšanai par pasūtījuma statusu.

2.4. Klientu personas dati tiks izmantoti pasūtījuma veikšanai un piegādei, rēķina dokumentācijas sagatavošanai, pārmaksātā daudzuma un atpakaļ nosūtīto preču summas atmaksai, finanšu saistību administrēšanai un citām saistībām, kas izriet no šiem Lietošanas noteikumiem un distances līguma, kā arī citu Hanzas Vīna Galerijas sniegto pakalpojumu nodrošināšanā. Plašāku informāciju par personas datu apstrādi, lūdzu, skatiet šo noteikumiem un nosacījumi 10. sadaļā.

3. Cena, maksājumi un piegādes izmaksas

3.1. Preču cenas Hanzas Vīna Galerijā ir norādītas EUR valūtā. Visas cenas ir norādītas, ieskaitot jebkuru pievienotās vērtības vai citu nodokli. Preces tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā pasūtījuma izveidošanas laikā. Kopējā Piegādes cena var ietvert nodevas. Bankas nodeva var tikt piemērota atkarībā no klienta izmantotās bankas.

3.2. Preču piegāde Klientam tiek veikta tikai tad, ja pasūtīto preču kopējā summa (bez piegādes maksas) pārsniedz 30.00 EUR un norādītā piegādes adrese adrodas Rīgas teritorijā.

3.3. Ja norādītā piegādes adrese atrodas ārpus Rīgas teritorijas, Hanzas Vīna Galerija patur tiesības atteikt piegādi par to priekšlaicīgi brīdinot Klientu.

3.4. Papildus cenai Klientam būs jāmaksā piegādes maksa par kurjerpiegādes pakalpojumiem uz norādīto adresi Rīgas teritorijā 10 EUR, ja preču kopējā cena piegādei ir virs 30. EUR, bet mazāk par 50 EUR Ja preču kopējā cena piegādei ir virs 50 EUR, bet mazāk par 100 EUR, piegādes maksa ir 5 EUR. Piegādes maksa nav piemērojama gadījumā, ja kopējā preču cena piegādei pārsniedz 100 EUR.

3.5. Preču saņemšana Hanzas Vīna Galerijas veikalā  (“uz vietas”) ir par brīvu.

3.6. Klients var norēķināties tikai ar maksājumu metodēm, kas norādītas Hanzas Vīna Galerijas maksājumu metožu izvēlnē. Maksājums ir jāveic pirms preču saņemšanas.

3.7. Pēc pasūtījuma saņemšanas Hanzas Vīna Galerija nosūta klientam e-pastā pasūtījuma apstiprināšanu.

4. Produktu apkopošana un piegāde

4.1. Hanzas Vīna Galerija cenšas darīt visu, lai nodrošinātu, ka katrs pasūtījums tiek pilnībā izpildīts, tomēr pasūtījuma izpildīšanas brīdī dažu produktu nepieejamības dēļ Hanzas Vīna Galerija negarantē, ka visi Klienta pasūtītie produkti būs pieejami un tiks piegādāti.

4.2. Piegāde tiks veikta 2 darba dienu laikā pēc apmaksas veikšanas uz adresi, kuru norādījis Klients pasūtījuma veikšanas brīdī. Hanzas Vīna Galerija piegādās Klienta pasūtījumu līdz galvenajai ieejai piegādes adresē. Pēc Klienta lūguma piegādātājs var ienest pasūtījumu piegādes adresē, piemēram, uznest uz noteiktu stāvu daudzīvokļu mājā, tikai ja:

4.2.1. piegādātājam ir Klienta piekrišana; un

4.2.2. mūsu piegādātājs uzskata, ka izpildīt šādu Klienta lūgumu ir droši un praktiski. Hanzas Vīna Galerija vienmēr rezervē sev tiesības piegādāta pasūtījumu līdz adreses galvenajai ieejai.

4.3. Klienta piegādēm uz uzņēmuma adresi, Hanzas Vīna Galerija var nodrošināt piegādi tikai līdz uzņēmuma pirmā stāva galvenajai ieejai.

4.4. Piegādi var saņemt pilngadīga persona, kas sasniegusi vismaz 18 gadu vecumu un ir uzrādījusi vecuma apliecinošu dokumentu. Ja vecumu pierādošs dokuments nebūs pieejams un adresē nebūs neviena, kas sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu, piegādes brīdī, produkti paliks pie piegādātāja un par atkārtotu piegādi būs jāveic maksājums 5 EUR vērtībā neatkarīgi no pirkuma kopējās summas.

4.5. Ja brīdī, kad kurjers ir ieradies spiegādāt preci, Klients neatrodas piegādes adresē, Klients tiks informēts un Klientam būs nepieciešams sazināties ar Hanzas Vīna Galeriju, lai vienotos par jaunu piegādes laiku. Šādos gadījumos, Klientam ir pienākums segt papildu izmaksas.

4.6. Hanzas Vīna Galerija dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Klienta pasūtījums tiek piegādāts nolīgtajā laikā. Hanzas Vīna Galerija neuzņemas nekādu atbildību par šī laika neievērošanu daļā vai pilnībā, ja šī atkāpe notikusi Klienta vai citu nenovēršamu apstākļu dēļ.

4.7. Pasūtījumu apstrāde tiek veikta darba dienās starp plkst. 9:00-16:30.

5. Kvalitātes garantija un atbildība

5.1. Produkti, kas attēloti Hanzas Vīna Galerijā, var neatbilst formas un krāsas ziņā saņemtajiem produktiem, Klienta pasūtījuma veikšanai izmantoto tehnisko līdzekļu rakstura dēļ vai citu saprātīgi sagaidāmu neatbilstību dēļ.

6. Atteikuma Tiesības un Tiesības atteikties

6.1. Klientam ir tiesības vienpusēji izmantot atteikuma tiesības 14 dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas, nekavējoties par to izmantošanu informējot Hanzas Vīna Galeriju. Atteikuma tiesības var tikt izmantotas kā noteikts normatīvajos aktos, šajos Lietošanas noteikumos un citos attiecināmos Hanzas Vīna Galerijas izdotajos nosacījumos. Klients ir atbildīgs par izmaksām, kas saistītas ar šādu pasūtījumu atgriešanu.

6.2. Hanzas Vīna Galerijai ir tiesības pieprasīt, ka Klientam preces ir jānogādā adresē, kuru norāda Hanzas Vīna Galerijas darbinieks. Klients sedz visas izmaksas, kas saistītas ar preču atgriešanu.

6.3. Atgriežot preces veikalā, tām ir jābūt bez jekādiem bojājumiem, orģinālajā iepakojumā, neatvērtām, derīguma termiņa ietvaros +1 diena. Ja klients nevar nodrošināt šīs prasības, Hanzas Vīna Galerija patur tiesības klientam neatgriezt naudu par atgrieztajām precēm.

6.4. Ja Klients, pēc pasūtījuma saņemšanas, ir konstatējis, ka prece ir bojāta vai/un sliktas kvalitātes, Klientam ir jāvēršas pie Hanzas Vīna Galerijas ar pieteikumu, kuram pievieno fotogrāfiju ar bojāto preci. Hanzas Vīna Galerija patur tiesības Klientam lūgt visu bojāto preci atgriezt.

7. Pasūtījuma atcelšana

7.1. Nopietnu apstākļu gadījumā, Hanzas Vīna Galerija var uz laiku vai pilnībā pārtraukt tirdzniecību internetā bez iepriekšējas Klienta informēšanas. Šādos gadījumos, Hanzas Vīna Galerija atlīdzinās Klientam summu par nepiegādātajiem pasūtījumiem 10 darba dienu laikā.

8. Nobeiguma noteikumi un strīdu risināšana

8.1. Hanzas Vīna Galerija var vienpusēji veikt izmaiņas šajos Lietošanas noteikumos.

8.2. Šie Lietošanas noteikumi sagatavoti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Visi strīdi ir pakļauti Latvijas Republikas tiesām.

8.3. Ja Klients uzskata, ka Hanzas Vīna Galerija ir pārkāpusi šos Lietošanas noteikumus vai citus attiecināmos normatīvos aktus un tas ir ietekmējis Klienta iespējas izmantot savas tiesības un nav iespējams šādu situāciju atrisināt savstarpējās pārrunās, Klients var vērsties ar iesniegumu nacionālajā patērētāju tiesību aizsardzības iestādē – Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.

9. Datu apstrāde un aizsardzība

9.1. Klienta personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Klientu un saņemtu pasūtījumu, veiktu pasūtījumu un piegādi, sagatavotu grāmatvedības dokumentus, tai skaitā rēķinu, atmaksātu pārmaksāto summu un atgrieztu summu par atgrieztajiem produktiem, administrētu finansiālos pienākumus un citus pienākumus, kas izriet no šiem Lietošanas noteikumiem un distances līguma, kā arī par Hanzas Vīna Galerijas piedāvāto pakalpojumu izmantošanu. Vairāk informācijas par personas datu apstrādi lūdzu meklējiet lapas sadaļā “privātuma politika”.